مدرسه ي زندگي ( زبان و ادبيات فارسي )

زيبا سازي مدرسه

افرادي كه به زيبا سازي مدرسه كمك كرده اند

رديف

اول اميد فردا

اول انديشه خلاق

دوم رياضي

دانش

دوم تجربي

تلاش

سوم انساني

 رحمت

1

فاطمه حسيني نژاد

فاطمه حسين پور

نرجس حسيني

نسرين مظفري

صفيه ياوري مقدم

2

قاسمي منفرد

لطيفه اسماعيلي

شكوفه جمشيدي

فريده منصوري

فريبا باسيره

3

زهرا حسيني

فاطمه حسيني

مرضيه قادري

حميده زارعي

عاطفه كارگر

4

نرگس زارع

محبوبه غلامي

حكيمه حاجي پور

فاطمه زارع

نرگس رنجبر

5

محبوبه قاسمي

زهرا محمدي

ليلا توفان

زهرا اوستاد

حميده نوري

6

حكيمه باسيره

زهرا زارعي

 

عالمه بهمني

زهره زائريان

7

ناهيد اسماعيلي

زهرا حاجيان مطلق

 

فاطمه كاظمي

آمنه شمسي

8

عقابخواه

زهرا احمدي

 

فاطمه عباسي

صاحبه محمدي

9

مهران فر

فاطمه احمدي

 

فاطمه رنجبر

فهيمه قاسمي

10

زهرا فاطميان اصل

مريم اكبري

 

فاطمه بستان

زينب اسماعيلي

11

فرشته خواجه

سوسن شيخياني

 

معصومه حسيني

فرزانه زارعي

12

فرشته حاجياني

صديقه جمال يوسفي

 

زهرا پور فاطميان

فاطمه سادات

13

هاشمي پور

ريحانه دهقان

 

 

مرضيه كاظمي

14

گودرزي

رحيمه قادري

 

 

زهره زارعي

15

فهيمه ديلمي نژاد

معصومه منصوري

 

 

زينب منصوري

16

فاطمه دولت

نرگس صحرا مكان

 

 

 

17

افسانه اسماعيلي

زهرا انسيا

 

 

 

18

فاطمه احمدي

عاءفه مرادي 

 

 

 

19

حديث عباسي

لطيفه اسماعيلي

 

 

 

20

نعيمه زارعي

طيبه احمدي

 

 

 

21

فكوري

 

 

 

 

22

ناهيد اسماعيلي

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم آبان 1386ساعت 11:53  توسط دبیرستان خدیجه کبری (س) 2   | 

سفر به خیر از شفیعی کدکنی

به كجا چنين شتابان؟

گون از نسيم پرسيد

دل من گرفته زينجا

هوس سفر نداري

ز غبار اين بيابان

همه آرزويم اما

چه كنم كه بسته پايم

به كجا چنين شتابان

به هر آن كجا كه باشد

به جز اين سرا سرايم

سفرت به خير اما

تو و دوستي خدا را

چو از اين كوير وحشت
 

به سلامتي گذشتي

به شكوفه ها به باران

برسان سلام ما را

+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم آبان 1386ساعت 7:38  توسط دبیرستان خدیجه کبری (س) 2   | 

مدرسه زندگی

در مدرسه زندگي با هم انديشيدن 

با هم کار کردن و با هم به نتيجه

 

رسيدن مهم است .

 

+ نوشته شده در  شنبه پنجم آبان 1386ساعت 13:26  توسط دبیرستان خدیجه کبری (س) 2   | 

انتخابات شوراي دانش آموزي

                             انتخابات شوراي دانش آموزي

 

در روز سه شنبه مورخ 1/8 86 سر صف صبحگاه مدير مدرسه

 

 در مورد انتخابات  وهمچنين  در مورد نظم و مقررات انتخابات

 

صحبتهايي ايراد كردند.

 

 

 

  


 در ساعت9 صبح انتنخابات شوراي دانش آموزي با

 

 حضور عوامل اجرايي دركمال آرامش برگزارگرديد .

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم آبان 1386ساعت 13:15  توسط دبیرستان خدیجه کبری (س) 2   | 

فعالین نماز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسامي فعالين نماز

 

مهر ماه    خديجه كبري (س)2

 

 

 

 

 


صفيه ياوري مقدم

 

مهناز درويشي

فاطمه حسيني

سعيده قادري

 

محبوبه غلامي

شادي نيك پور

مريم قادري

 

زهرا احمدي

فاطمه قادري

فرشته خواجه

 

فاطمه منصوري

معصومه منصوري

فرشته حاجياني

 

زينب احمدي

حكيمه قاسم نژاد

فاطمه صمدي

 

فاطمه توفيده

سكينه حسيني وحدت

حكيمه حاجي پور

 

مريم احمدي

معصومه حسيني

زهرا پور فاطمي

 

معصومه احمدي

زهره درويشي

فريده منصوري

 

معصومه حسيني

مليحه زارع پور

فاطمه عباسي

 

زينب منصوري

مژگان كوهي

سوسن حسيني

 

زهره پريدار

زهرا حاجياني

زينت احمدي

 

فاطمه كاظمي

فاطمه دولت

سهيلا منصوري

 

فرزانه زارعي

ليلا توفان

ناهيد غلامي

 

سكينه حاجياني

فرخنده انگيز

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم آبان 1386ساعت 12:27  توسط دبیرستان خدیجه کبری (س) 2   |